wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep internetowy www.serwetki-decu.pl, którego właścicielem jest  MTM Marta Mądrzejewska, ul. Bukowa 11, 81-515 Gdynia, prowadzący działalność na podstawie działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem 52514, NIP: 586-192-34-24, Regon: 192547040.
 
§ 1 Definicje
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.
 • Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.serwetki-decu.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem serwisu internetowego.
 • Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w zakładce „Dostawa”
 •  Dowód zakupu faktura VAT lub paragon fiskalny
 •  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 • Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
 • kodeksie dobrych praktyk – rozumie się przez to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych
 
§ 2 Zasady ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.serwetki-decu.pl.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący  powinien dysponować
 • aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail)
 • urządzeniem / komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne/ z dostępem do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 •  przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 •  zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 •  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 
§ 3 Składanie zamówień
Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerem telefonu (058) 621 87 06
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: serwetki@serwetki-decu.pl
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.
W celu utworzenia konta Kupujący musi dokonać nieodpłatnej rejestracji oraz podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie kolejnych kroków
 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku  „Zamawiam i płacę”.
Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy towaru i kosztami płatności podawana jest w zakładce „Koszyk”.
Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego  Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującemu, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.
Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedający potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Kupującego lub pisemnie na wskazany przez Kupującego podczas rejestracji lub składania zamówienia adres.
Kupujący, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Termin dostawy wynosi 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” lub daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.
W dniu wysłania towaru do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedającego.
Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Poczty. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Poczty spisania właściwego protokołu oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
 
§ 5 Płatności
 Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto podanymi
w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe sklepu lub za pobraniem (przy odbiorze towaru).
Nr konta mBank - 22 1140 2004 0000 3602 7366 9750.
 
 
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
- na przykład pismo wysłane pocztą na adres MTM, ul. Bukowa 11, 81-515 Gdynia
- lub pocztą elektroniczną na adres mailowy serwetki@serwetki-decu.pl.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
W każdym przypadku Kupujący nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać nam rzecz na adres MTM, ul. Bukowa 11, 81-515 Gdynia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
W wypadku odstąpienia Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 zł.
Kupujący odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 7 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

Kupujący, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli.
 
 
§ 8 Procedura reklamacji
Sprzedający zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w trakcie przesyłki Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad.
W sytuacji gdy towar będzie podlegał wymianie, a w magazynie będzie stan zero, Kupujący ma prawo wymiany na inny towar o równowartości lub do zwrotu wartości towaru.
 Zgłoszenia reklamacji oraz odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej
serwetki@serwetki-decu.pl lub też pisemnie na adres sklepu.
Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
Reklamacja zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane.
 
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.
 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w zakładce „Polityka prywatności”
 
§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. W przypadku powstania sporu wynikającego ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. W ostateczności sprawy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 
Regulamin sklepu obowiązujący od 25.12.2014 r.
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………….
 
– Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………….
 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
……………………………………………………………………………………………………………………….
– Data
…………………………………………………………………………………
 
 

 
Regulamin do 24.12.2014 TUTAJ

Przejdź do strony głównej
Nasze hity
Nasze nowości
WYSYŁKA
 • WYSYŁKA POCZTA POLSKA
 • WYSYŁKA INPOST PACZKOMATY 24/7
Systemy płatności
 • Paynow
Kontakt
Statystyka
 • Ilość produktów: 3913
 • Ilość kategorii: 60
 • Ilość nowości: 82
 • Sklep odwiedziło: 983383 klientów
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu